Telefon: +45 33 32 83 11 (tirsdage) | E-mail: folkevirke@folkevirke.dk | CVR nummer 55704414

2015 Årsberetning Folkevirke

2015 Årsberetning Folkevirkes landsorganisation

I årsberetningen kan du læse om den brede vifte af aktiviteter, Folkevirke har haft landet over gennem 2015.

Hele årsberetning 2015: pdf
Mundligt beretning her
Referat af årsmødet her
Budget for 2016 her

Skriftlig beretning for Folkevirke for året 2015

At se tilbage på året 2015 for Folkevirke som helhed er en stor fornøjelse. Over alt i landet har det været mange og meget spændende aktiviteter til glæde for de mange folkevirkebrugere. Det er aktiviteter, som alle ligger inden for Folkevirkes tre kerneområder – folkeoplysende aktiviteter og inspirationsmøder om de politiske, kulturelle og sociale emner.
Det er en glæde at se, at Folkevirke stadig er livskraftig og har en rolle at spille på den folkeoplysende scene. Selv om Folkevirke blev stiftet i 1944 under helt andre samfundsforhold end dem, vi kender i dag, så har Folkevirke formået at omstille sig og udvikle nye aktiviteter, som fortsat har en samfundsmæssig relevans. Det betyder samtidig, at Folkevirke fortsat kan leve op til sin formålsparagraf fra 1944. Fornyelse og tradition går hånd i hånd. Det er vigtigt, at Folkevirke er sin historie bevidst og kan trække linjerne bagud og sikre en stabilitet samtidig med, at der bliver plads til fornyelse. Da Folkevirke blev præsenteret som bevægelse på det store Rådhusmøde i 1944, var der fokus på kvinderne – at kvinderne i Folkevirke kunne sikre sig viden og en platform for dialog og debat.

Den platform eksisterer stadig – men i dag er den blevet mere globaliseret. Der er også kommet nye folkevirkebrugere med, ligesom samarbejdspartnerne er blevet ændret i tidens løb. Nogle af de foreninger, som var med til at etablere Folkevirke eksisterer ikke mere, men nye er dukket op. Foreninger, som Folkevirke kan samarbejde med, så vi i fællesskab kan udvikle nye, inspirerende kurser og møder.
I de senere år har Folkevirke haft flere internationale møder – støttet af bl.a. EU og Nordisk Ministerråd, ligesom vi har haft besøg af folkeoplysere fra europæiske lande.
I 2015 har Folkevirke ikke deltaget i internationale projekter, men har sendt flere ansøgninger af sted. Svarene på disse ansøgninger kommer i løbet af foråret 2016. At søge om støtte til internationale projekter er et stort og tidskrævende arbejde. Der skal kommunikeres med partnere fra typisk tre til seks lande, og papirarbejdet er tungt. Ansøgningerne løber typisk op i 70 sider – nogle flere.
Partnerne er lette at finde – flere henvender sig selv. Der er mange nye spillere på banen, så derfor peges der på Folkevirke som koordinator, da vi sidder inde med en stor erfaring.

Det er dejligt, men også en meget tidskrævende proces.
Generelt har ansøgningsarbejdet i 2015 fyldt meget. I dag er Folkevirkes økonomi skruet sammen på en måde, så det er nødvendigt med økonomisk støtte fra bl.a. fonde. Sådan har mange andre foreninger det også, så der er mange om buddet. Derfor oplever Folkevirke også i stigende grad flere og flere afslag.
Det er vilkårene, så Folkevirke må beslutte sig for, om aktivitetsniveauet skal være højt eller lavt – og dermed, om man vil bruge kræfter på at sende få eller mange ansøgninger ud.
I Folkevirke er der rigtig mange og gode ideer, som vi gerne vil føre ud i livet. Derfor er der også i 2015 blevet sendt mange ansøgninger ud.
Heldigvis har fondene også kunnet se bæredygtigheden i ideerne, så mange ansøgninger er blevet imødekommet.

Nydanskere
Alle årets aktiviteter har holdt sig inden for landets grænser, men har alligevel haft udsyn. Folkevirke har i flere sammenhænge arbejdet med nydanskere og indvandrerproblematikker – både alene og i samarbejde med indvandrerorganisationer.
Det har været meget berigende – og igen kan man se her sidst i 2015 også har været meget relevante debatter, som Folkevirke har været med til at rejse og sætte fokus på. Gennem året er det blevet tydeligt, at der ligger et stort potentiale i at samarbejde med flere af Folkevirkes tilsluttede organisationer. Der kommer flere nuancer ind i debatterne.
For at drøfte mulighederne på et øget samarbejde har Folkevirke taget initiativ til en møderække under overskriften ”Få foreningslivet til at blomstre”. Her er der blevet udvalgt en række temaer og nedsat arbejdsgrupper, som hver især har arbejdet videre med udvalgte ideer.
Folkevirkes forretningsudvalg har også valgt at holde kombinerede debat- og bestyrelsesmøder i lokalkredsene. I løbet af 2015 blev det til et besøg i Vesthimmerland, og i januar 2016 var der møde i Herning.
Det har været meget givende møder, om forretningsudvalget vil fortsætte med i 2016.
Møderne har været udgangspunkt for gode drøftelser med de lokale kredse, og der er kommet flere ideer på bordet, som forretningsudvalget arbejder videre med.

Folkevirkes kontor
Gennem 2015 har Folkevirkes kontor haft to medarbejdere – Birgit von der Recke og Ulla Lunde Hansen. De har arbejdet meget fokuseret på at få Folkevirkes hjemmeside ajourført, udsendt månedlige nyhedsbreve og få ajourført medlemsdatabaser og dermed også få sikret kontingentopkrævninger. Ja, der har været langt flere opgaver, men disse er nogle af de væsentligste. Det er af stor betydning for Folkevirke, at der er faste medarbejdere på kontoret, som kan sikre den løbende drift og besvare de mange henvendelser, som kommer. De er fundamentet for, at Folkevirke kan udvikle sig og have driftssikkerhed.

Økonomi
Sidst et par ord om Folkevirkes økonomi. I lighed med de tidligere mange år, så har der også i 2015 været holdt et skarpt øje på Folkevirkes økonomi. Det bliver konstant drøftet, om tingene kan gøres billigere, og hvordan Folkevirke kan få flest mulige aktiviteter ud af de beløb, som er til rådighed.
Men det er svært altid at ramme præcist, da der er mange ubekendte i planlægningsfasen. Udgifterne kendes naturligvis, men indtægterne: Hvor mange ansøgninger bliver imødekommet? Hvad er de offentlige bevillinger? Hvor mange deltagere kommer til møderne?
Det sidste er en stor udfordring, selv om der bliver lagt mange kræfter i at komme ud med kendskabet til møderne. Annoncer, nyhedsbreve, omtaler i kulturtidsskriftet ”Folkevirke”, omtaler på hjemmesiden og i en vis udstrækning også på Facebook samt omtaler rundt om i Folkevirkes store netværk.
Men ikke altid når Folkevirke bredt nok ud. De, der kommer, er meget begejstrede, så det er godt. Men af og til ville debatten blive mere nuanceret, hvis der var flere deltagere.
Så den del arbejdes der på flere planer.

God læselyst om disse temaer og de mange andre, som findes på de følgende sider!

                                                                På bestyrelsens vegne
                                                                          Annemarie Balle