Telefon: +45 33 32 83 11 (tirsdage) | E-mail: folkevirke@folkevirke.dk | CVR nummer 55704414

Vedtægter

Vedtægter for Folkevirkes landsorganisation

Download pdf        

 § 1.0 Formål

"Folkevirke - social - kulturel - politisk oplysning" er en landsdækkende, tværpolitisk oplysningsvirksomhed, grundlagt i 1944.

Folkevirkes kerneområder er de sociale, kulturelle og politiske aspekter, som Folkevirke ønsker en forpligtende, åben og fordomsfri dialog om.

Folkevirke arbejder på tværs af alle skel - sociale, kulturelle, politiske, geografiske, religiøse og aldersmæssige.

Folkevirkes formål er at bringe nyt initiativ til folkeoplysningen. Folkevirke ønsker at fremme en aktiv dialog og derved give deltagerne et bedre fundament for at deltage engageret i den demokratiske proces.

§1.1 Hvad er Folkevirke?

Folkevirke består af enkeltmedlemmer, lokale kredse og komiteer, der på forskellig vis forestår folkeoplysning, samt en række tilsluttede organisationer, for hvem Folkevirke kan være den naturlige kulturelle dimension i det faglige og samfundsmæssige arbejde. Der betales et årligt kontingent, der fastsættes af Landsmødet.

§ 2.0 Folkevirkes ledelse

Landsmødet er Folkevirkes øverste myndighed. Det består af de medlemmer, der har betalt kontingent før mødet, samt op til 4 repræsentanter fra de tilsluttede organisationer. Forretningsudvalget træffer beslutning om hvilke organisationer, der skal tilbydes tilknytning til Folkevirke. Landsmødet kan omgøre beslutningen på sit efterfølgende møde.

Landsmødet er beslutningsdygtigt uanset hvor mange medlemmer, der er til stede.Alle tilstedeværende medlemmer har tale- og stemmeret. Alle kan opstilles til valg. Dog kan et fraværende medlem kun opstilles, såfremt der foreligger skriftligt tilsagn om opstilling.

Den daglige ledelse varetages af et forretningsudvalg, der vælges på Landsmødet samt op til 4 medlemmer fra de tilsluttede organisationer. 

§ 2.1 Formand

Formanden vælges i lige år direkte af Landsmødet med almindeligt flertal.

Ved stemmelighed foretages en ny afstemning. Er der fortsat stemmelighed, foretages lodtrækning.

Valget gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted.

 § 2.2 Forretningsudvalg

Det øvrige forretningsudvalg består af 6 ordinære medlemmer. Valgt med almindeligt stemmeflertal.

Alle valg gælder for 2 år. 3 medlemmer vælges i lige år og 3 vælges i ulige år. Genvalg kan finde sted.

§ 2.3 Suppleanter

Der vælges 2 suppleanter hvert år. Genvalg kan finde sted.

§ 2.4 Tilknyttede organisationer

De tilsluttede organisationer har derudover op til 4 pladser i forretningsudvalget. Disse pladser går på skift mellem organisationerne, indbyrdes forskudt af hensyn til kontinuiteten. Hvis en organisation ikke ønsker at besætte sin plads, når den står for tur, tilbydes pladsen til den næste i den af forretningsudvalget fastlagte rækkefølge. Perioden kan evt. forlænges.

§ 3.0 Konstituering

Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær. Sekretærposten kan overdrages til lederen af Folkevirkes kontor Forretningsudvalget kan efter behov supplere sig med en person/personer til særlige opgaver.

§ 4.0 Landsmødet

Forretningsudvalget indkalder med 4 ugers varsel til Landsmødet, som holdes senest med udgangen af april måned.

Dagsordnen skal indeholde følgende punkter:

• Valg af dirigent og 2 stemmetællere
• Årsberetning ved formanden – godkendelse af årsberetning
• Årsberetning om bladet Folkevirke
• Fremlæggelse af revideret regnskab samt budget til godkendelse
• Fastsættelse af kontingent
• Valg af:

  • Formand (i lige år)
  • 3 forretningsudvalgsmedlemmer
  • 2 suppleanter

• Indkomne forslag
• Eventuelt.

Alle valg sker ved skriftlig afstemning med almindeligt flertal.

Forslag til kandidater til formandsposten skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet.

Forslag til emner, der ønskes behandlet på landsmødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet.

§ 5.0 Ekstraordinært Landsmøde

Ekstraordinært Landsmøde indkaldes med 14 dages varsel, når det forlanges af mindst 1/3 af medlemmerne ved fremsendelse af dagsorden eller af forretningsudvalget, hvis det skønnes fornødent.

§ 6.0 Økonomi

Folkevirkes økonomi er baseret på kontingent fra Folkevirkes medlemskreds, fælleskontingenter fra lokalkredse, på private og offentlige tilskud, legater samt fondsmidler.

Tegningsret: Formanden og kassereren tegner i fællesskab Folkevirkes økonomiske og juridiske forhold. Formanden og kassereren kan udstede fuldmagter til den daglige leder af kontoret.

Regnskabet følger kalenderåret. Regnskabet skal revideres af statsautoriseret eller registreret revisor. Formuen anbringes på konti i dansk pengeinstitut.

§ 7.0 Bladet

Folkevirke udgiver bladet "Folkevirke".

Forretningsudvalget udpeger/ansætter redaktøren. Redaktøren fastlægger sammen med forretningsudvalget bladets linje og pris. Redaktøren er ansvarlig overfor forretningsudvalget.

§ 8.0 Vedtægtsændringer

Til ændring af vedtægterne kræves mindst 2/3 flertal af de fremmødte på et Landsmøde.

§ 9.0 Opløsning af Folkevirke

Til opløsning af Folkevirke kræves mindst 4/5 flertal af de fremmødte på et Landsmøde, indkaldt med mindst 4 ugers varsel. Eventuel formue skal tilfalde en fond eller organisation, der virker for lignende formål som Folkevirke.

Trådt i kraft efter vedtagelse på Landsmødet d. 16. april 2016 og erstatter vedtægter af 22. april 2012, af 14. april 2002, af 26. marts 2000, af 21. marts 1999, af 19. april 1998, af 6. april 1997, af 20. april 1991, af 15. april 1989, af 24. marts 1984, af 31. oktober 1981, af 17. november 1973 og af 24. april 1947.