Telefon: +45 33 32 83 11 (tirsdage) | E-mail: folkevirke@folkevirke.dk | CVR nummer 55704414

2018 Årsberetning Folkevirke

2018 Årsberetning - Folkevirke landsorganisation

I årsberetningen kan du læse om den brede vifte af aktiviteter, Folkevirke har haft landet over gennem 2018

Hele årsberetningen 2018 pdf
Mundtligt beretning Folkevirke
Mundtligt beretning kulturtidsskrift "Folkevirke" 
Referat af landsmødet pdf
Budget for 2019????

Skriftlig beretning for Folkevirke for året 2018

Stabilt og roligt år med mange forberedelser til jubilæumsår.

Året 2018 har været et stabilt roligt år for Folkevirke. Gennem hele året, har forretningsudvalget holdt sig de sociale, kulturelle og politiske områder for øje, sådan som der står i Folkevirkes formålsparagraf. Områder, som Folkevirke ønsker en forpligtende, åben og fordomsfri dialog om.

Folkevirke arbejder på tværs af alle skel - sociale, kulturelle, politiske, geografiske, religiøse og aldersmæssige.

Folkevirkes formål er at bringe nyt initiativ til folkeoplysningen. Folkevirke ønsker at fremme en aktiv dialog og derved give deltagerne et bedre fundament for at deltage engageret i den demokratiske proces.

 At året har været stabilt og roligt skyldes flere ting. Igennem flere år har Folkevirkes bestyrelse arbejdet på at skabe et økonomisk fundament for Folkevirke, så bestyrelsen ikke hvert år har skulle bruge mange kræfter på at søge om tilskud til alle aktiviteter. Det forarbejde ser ud til nu at bære frugt. Dog er økonomien ikke mere stabil end der til de større arrangementer skal søges økonomisk støtte. Det gælder arrangementer som bl.a. ”Kvinde-stemmer” på spillestedet Hotel Cecil, Folkevirkes Bedsteforældre-Børnebørnlejre og integrationsprojekter, hvor Folkevirke samarbejder med foreninger og paraplyorganisationer, som har bindestregsdanskere som medlemmer.

Også til de store, internationale projekter er det nødvendigt med økonomisk støtte, da udgifter til transport og ophold løber op.

Forberedelser til jubilæum
At Folkevirkeåret har været mere roligt i 2018 end de foregående år skyldes i høj grad, at forretningsudvalget har brugt mange kræfter på at forberede Folkevirkes 75 års jubilæum, som markeres den 2. marts 2019. Det har krævet mange over-vejelser om, hvordan markeringen skal foregå – hvor, hvor stort, hvilken underholdning og så naturligvis selve festskriftet.

I løbet af 2018 har forretningsudvalget allerede spillet ud med nogle konkrete tiltag i forbindelse med jubilæet: 

  • En ny plakat, som visualiserer, hvad Folkevirke har haft af større aktiviteter på den folkeoplysende scene 

  • En ny folder, som på en indbydende og kortfattet måde fortæller, hvad Folkevirke har at byde på.

Selve jubilæumsdagen den 2. marts 2019 bliver et stort arrangement, som har krævet mange timers planlægning og tid til at sende ansøgninger ud om økonomisk støtte.

Sådan som tingene tegner her ved årsskiftet ser det ud til, at alle anstrengelserne bærer frugt.

Vi har fået mange positive reaktioner og glæder os til at markere Folkevirkes plads på den folkeoplysende scene!

Afsluttede projekter
I nogle af de foregående år har Folkevirke haft mange projekter i gang på samme tid. Det har stillet store krav til både kontoret og de folkevirkere, der har engageret sig i projekterne. Af og til har det været næsten for meget, så Folkevirke har derfor i 2018 haft fokus på at afslutte nogle af de større projekter – bl.a. ”Kvinder 40+”,  som omtales udførligt senere i denne skriftlige årsberetning.

Folkevirke har desuden i 2018 valgt at gennemføre flere korte arrangementer – kurser, som blot løber over få timer eller en eftermiddag. Det er overskueligt for deltagerne, og også lettere at involvere frivillige hjælpere til.

Folkevirkes organisation er lille, derfor er det nødvendigt at have frivillige til at hjælpe med en række praktiske forhold.

Blandt de større en-dages arrangementer kan bl.a. nævnes ”Kvindestemmer” og ”Emma Gad(e)-dagen, som markerede 100 året for udgivelsen af Emma Gads ”Takt og Tone”.

Disse arrangementer og mange flere, fortælles der mere detaljeret om på de følgende sider i denne beretning. 

Internationale projekter
Desuden har Folkevirke valgt ikke at engagere sig i internationale projekter i 2018, da det erfaringsmæssigt er meget krævende – både for deltagerne og ankerpersonen på Folkevirkes kontor, Birgit von der Recke.

En anden grund til Folkevirkes fravalg af internationale projekter har været, at vi i forretningsudvalget har villet være sikre på, at Folkevirke også skulle bruge sine kræfter på det område inden for folkeoplysningen.

For den gruppe af folkevirkebrugere, som har været aktiv i de internationale projekter, har det været tydeligt, at det internationale samarbejde har været meget givende og også har været med til at udvikle Folkevirke og give ideer til nye kurser her i Danmark.

For de, der ikke har været så tæt på de internationale projekter, har der lydt lidt kritik om, at der ikke har været informeret tilstrækkeligt om mulighederne for at deltage, ligesom nogle har ment, at det ikke ligger inden for Folkevirkes fokusområde.

De problemstillinger har været grundigt drøftet i forretningsudvalget, og der var stor enighed om, at internationale pro-jekter er til gavn for det folkeoplysende arbejde generelt – og Folkevirke i særdeleshed.

Gennem de internationale projekter får Folkevirke adgang til en række nye, folkeoplysende metoder og nyt og inspi-rerende materiale. Desuden skabes der et spændende og dynamisk netværk, som mange folkevirkebrugere kan få gavn af.

Endelig er der også det økonomiske aspekt. Økonomien i de internationale projekter er stram og pengene er øremærket de aktiviteter, man søger om i de omfattende ansøgninger. Dog er der gode muligheder for at åbne de internationale møder for interesserede folkevirkebrugere. Desuden kan Folkevirke gøre brug af bl.a. ide- og inspirationsmaterialerne i både Danmark og i partnerlandene. Sidst er der et administrationsbidrag til koordinatoren – som regel Folkevirke. De penge har i flere omgange været med til at sikre, at Folkevirkes årsregnskaber er kommet ud med sorte tal.

Så på den baggrund forbereder Folkevirke igen nogle internationale projekter. Der bliver sendt ansøgninger til både EU og NordPlus. Hen på forsommeren vil det så vise sig, om ansøgningerne imødekommes og kan realiseres hen over de følgende 12-24 måneder.

Kontoret
Som tidligere nævnt er Folkevirke en lille organisation, hvor der er er meget kort vej fra ide til projekterne realiseres. Det er en stor force ved Folkevirke og også med til, at mange har lyst til at involvere sig i forskellige aktiviteter.

Bagsiden af medaljen er, at de administrative opgaver kan komme meget pludseligt og også i uforudsigelige mængder. Det er noget, som Folkevirkes ankerperson på kontoret, Birgit von der Recke, kan tale med om.

Selv om hun synes, at det er spændende opgaver, så er der ingen tvivl om, at de også med mellemrum kan virke lidt overvældende.

I en periode har Folkevirkes tekniske udstyr – pc’ere og kopimaskine – ikke fungeret optimalt, så det har ikke gjort forholdene lettere.

Men i løbet af 2018 er teknikken blevet opgraderet og ajourført, så opgaverne ikke tager længere tid end nødvendigt.

Folkevirke takker Birgit von der Recke for udholdenhed og tålmodighed i perioder, hvor der rykkes fra alle sider!

På gensyn til Folkevirkes jubilæum den 2. marts 2019 – og til de mange arrangementer, som Folkevirke vil spille ud med i årets løb.

Du kan læse hele årsrapporten 2018 på vedhæftet pdf-fil (øverst) - God læselyst om de mange aktiviteter.

På forretningsudvalgets vegne
Annemarie Balle, landsformand