Telefon: +45 33 32 83 11 (tirsdage) | E-mail: folkevirke@folkevirke.dk | CVR nummer 55704414

2017 Årsberetning Folkevirke

2017 Årsberetning - Folkevirke landsorganisation

I årsberetningen kan du læse om den brede vifte af aktiviteter, Folkevirke har haft landet over gennem 2017

Hele årsberetningen 2017 pdf
Mundtligt beretning Folkevirke 
Mundtligt beretning kulturtidsskrift "Folkevirke" her
Referat af landsmødet her
Budget for 2018

Skriftlig beretning for Folkevirke for året 2017

2017 har på mange måder været et godt og udviklende år for Folkevirke. Forretningsudvalget har gennem hele året holdt sig Folkevirkes formålsparagraf for øje. Den lyder således:

Folkevirke - social - kulturel - politisk oplysning" er en landsdækkende, tværpolitisk oplysningsvirksomhed, grundlagt i 1944.

Folkevirkes kerneområder er de sociale, kulturelle og politiske aspekter, som Folkevirke ønsker en forpligtende, åben og fordomsfri dialog om. Folkevirke arbejder på tværs af alle skel - sociale, kulturelle, politiske, geografiske, religiøse og aldersmæssige.

Folkevirkes formål er at bringe nyt initiativ til folkeoplysningen. Folkevirke ønsker at fremme en aktiv dialog og derved give deltagerne et bedre fundament for at deltage engageret i den demokratiske proces.

Folkevirke har kredse landet over, og på de følgende sider kan man læse om de mange arrangementer, som de gennemfører året igennem. Kredsene beslutter selv, hvilke arrangementer, de vil gennemføre. Det er et gennemgående træk, at kredsene tilpasser deres aktiviteter mod det, der er interesse for i deres lokalområder. I planlægningen tages der hensyn til interesser og alternative tilbud, samtidig med, at Folkevirke får placeret sig på den folkeoplysende scene med en klar profil.

For Folkevirke har det siden starten i 1944 været afgørende, at folkevirkebrugere har kunnet planlægge lige præcis de arrangementer, de har haft lyst til. Eneste krav til arrangementerne har været, at de har skulle ligge inden for Folkevirkes formål.

I Folkevirke har vi altid ment, at det er lysten hos arrangørerne, der skal drive værket, og at det også er ad den vej, Folkevirke opnår de bedste møder i en høj kvalitet.

Landsdækkende arrangementer Fra Folkevirke på landsplan er der etableret et hovedkontor i København – i Kvindernes Bygning. Hovedkontoret har til opgave at servicere kredsene og give råd og vejledning om bl.a. ansøgningsmuligheder.
I den forbindelse kan det nævnes, at flere at de større fonde og offentlige myndigheder lægger vægt på, at ansøgningerne kommer fra Folkevirke som lands- 5 organisation – alene eller i samarbejde med lokale kredse. Drejer det sig om de helt store fonde og steder som EU og Nordisk Ministerråd, ja, så er det en forudsætning for at komme i betragtning, at ansøgningen kommer fra en landsorganisation med tilstrækkeligt økonomisk fundament.

Desuden har hovedkontoret en koordinerende rolle og kan samle trådene ved større arrangementer, ligesom kontoret kan være bindeled mellem landsdækkende aktiviteter og samarbejder kredsene imellem.
Som en folkeoplysende forening som Folkevirkes, som har eksisteret i snart 75 år, er der samlet en stor mængde viden, som stadig er brugbar – både blandt folkevirkebrugere og blandt folkeoplysere i ind- og udland.

For at bringe denne viden i spil, bliver Folkevirke jævnligt opfordret til at indgå i nye samarbejder. Det kan være som medspiller – partner – eller som koordinator. Sådan har det også været i 2017. Heldigvis.

De enkelte arrangementer, der har været gennemført i 2017, er omtalt mere indgående på de følgende sider. Her i min mere generelle, skriftlige beretning, vil jeg pege på relevansen og betydningen af arrangementerne. At det er vigtigt, at folkevirkebrugere af og til også deltager i andre arrangementer end de gode, som den lokale kreds gennemfører. På den måde kan man blive inspireret – ja, af og til også både blive overrasket og måske udfordret på sine holdninger. Det er med til at sikre, at den enkelte hele tiden holder sig ajour og også af og til genovervejer sine holdninger.

Verden ændrer sig – og det gør vi også som mennesker.
I 2017 har Folkevirke haft flere danske projekter, men ingen internationale. Folkevirke har været medansøger og også selv stået som ansøger for nogle internationale projekter, men ingen af dem er blevet godkendt. Folkevirke har i et par af projekterne kun været et par point fra at opnå godkendelse, så set med de briller, så har Folkevirke følt, at projekterne har været næsten flyvefærdige. Det er en rar følelse at sidde tilbage med efter at have brugt mange timer på at gennemtænke og skrive store ansøgninger.

Samarbejder med nydanskere Flere af de danske projekter har inddraget nydanskere og flygtninge. Det har været spændende at være med i projekterne. Her har netop været tale om projekter, hvor man som dansker har fået nogle både spændende og overraskende oplevelser.

Resultatet af et af projekterne – Mangfoldighed i Danmark – har været en kulturguide på dansk, engelsk og arabisk. Kulturguiderne er blevet meget godt modtaget på bl.a. sprogskoler landet over og er nærmest blevet udsolgt.

Folkevirkes kontor Gennem 2017 har Folkevirkes kontor haft en enkelt ankermedarbejder, Birgit von der Recke. Birgit von der Recke har arbejdet meget fokuseret på at holde Folkevirkes hjemmeside ajourført, udsende månedlige nyhedsbreve samt sikret kontingentopkrævninger.
Folkevirke indførte i 2015 et nyt regnskabsprogram, hvor hele regnskabet nu ligger i cyberspace, og det har gjort bogholderifunktionen langt mere fleksibel. Så fra distancen har kasserer Tove Hinriksen også arbejdet med kontoropgaver – ført regnskabet og holdt snor i aktivitetsindberetninger fra Folkevirkes kredse.

Det er væsentligt, at netop disse informationer hele tiden er ajour, så Folkevirkes forretningsudvalg hele tiden kan have aktuelle regnskabstal at styre efter, når økonomien drøftes.
For at sikre et godt og effektivt overblik over kontorets mange opgaver og de mange Folkevirke-arrangementer året igennem har Birgit von der Recke og Tove Hinriksen i samarbejde udarbejdet et årshjul. Årshjulet kan bruges både som redskab i forbindelse med planlægningen og er desuden en god måde at huske at få alle detaljer med i planlægningen. Desuden kan de, som har sagt ja til at udføre frivillige opgaver i Folkevirke også hurtigt skaffe sig et overblik over, hvornår og med hvad, de skal bruge deres kræfter. Ja, der har været langt flere opgaver på og omkring kontoret, men disse er nogle af de væsentligste.
Det er af stor betydning for Folkevirke, at der er faste medarbejdere omkring kontoret. De kan sammen med gruppen af frivillige sikre den løbende drift og besvare de mange henvendelser, som kommer. De er fundamentet for, at Folkevirke kan udvikle sig og have driftssikkerhed.

Økonomi Sidst et par ord om Folkevirkes økonomi. I lighed med de tidligere mange år, så har der også i 2017 været holdt et skarpt øje med Folkevirkes økonomi. Det bliver konstant drøftet, om tingene kan gøres 7 billigere, og hvordan Folkevirke kan få flest mulige aktiviteter ud af de beløb, som er til rådighed.
Men det er svært altid at ramme præcist, da der er mange ubekendte i planlægningsfasen. Udgifterne kendes naturligvis, men indtægterne? Hvor mange ansøgninger bliver imødekommet? Hvor store bliver de offentlige bevillinger? Hvor mange deltagere kommer til møderne?

Det sidste er en stor udfordring, selv om der bliver lagt mange kræfter i at komme ud med kendskabet til møderne. Annoncer, nyhedsbreve, omtaler i kulturtidsskriftet ”Folkevirke”, omtaler på hjemmesiden og i en vis udstrækning også på Facebook samt omtaler rundt om i Folkevirkes store netværk.

Men ikke altid når Folkevirke bredt nok ud. De, der kommer, er meget begejstrede, så det er godt. Men af og til ville debatten blive mere nuanceret, hvis der var flere deltagere. Så den del arbejdes der med på flere planer.

Tak Netop fordi økonomien er så væsentlig har det været godt for Folkevirke, at mange fondsbestyrelser og offentlige myndigheder har set med stor velvilje på Folkevirkes ansøgninger. Det takker Folkevirke mange gange for.

Du kan læse hele årsrapporten 2017 på vedhæftet pdf-fil (øverst) - God læselyst om de mange aktiviteter.

På forretningsudvalgets vegne Annemarie Balle, formand